Sammenligning av ENK, AS og NUF

Fordeler/ulemper ENKAS NUF

Personlig ansvarlig

X

30.000.- i aksjekapital

X

Rett til 100% sykepenger

X

X

Rett til 65% sykepenger

X

Rett til dagpenger ved arbeidsledighet

X

X

Rett til dagpenger ved permisjon

X

X

Rett til å permittere seg selv og andre ansatte ved redusert drift

X

X

Alt overskudd beskattes som personinntekt

X

Mulighet for utbytte og kapitalbeskatning

X

X

Fleksible muligheter

X

X

Begrenset regnskapsplikt

X

X

Full regnskapsplikt med årsberetning etc.

X

Krav til revisor

-*

-*

Rett til reisegodtgjørelse

X

X

Rett til bilgodtgjørelse

X

X

Arbeidsgiveravgift på lønn

X

X

Lovpålagt yrkesskadeforsikring

X

X

*) Revisjon kreves for selskaper med omsetning over fem millioner kroner årlig, balansesummen over kr 20 mill. og gjennomsnittlig antall ansatte over 10 årsverk. Morselskaper i konsern kan fravelge revisjon av årsregnskapet hvis disse vilkårene er oppfylt for konsernet sett som en samlet enhet.